De consequenties van glyfosaat voor bodem en biodiversiteit

In tegenstelling tot berichtgeving vandaag door de NOS, is het Louis Bolk Instituut niet van mening dat glyfosaat onmisbaar is. Europa heeft een kans gemist om het gebruik van een risicovol gewasbeschermingsmiddel af te bouwen. In oktober van dit jaar bracht het Louis Bolk Instituut een position paper uit over het gebruik van glyfosaat in de landbouw en eventuele consequenties voor bodem en biodiversiteit. Ons standpunt is: zolang niet bewezen is dat glyfosaat geen schade toe brengt aan mens, dier en natuur, geen gebruik van glyfosaat. Dit is nog steeds ons standpunt en het is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en jarenlange samenwerking met boeren.

Foto: Niels van der Boom

Hoe noodzakelijk is het gebruik van glyfosaat?

Tijdens het rondetafelgesprek over het gebruik van glyfosaat in de landbouw met Kamerleden op 5 oktober heeft een onderzoeker van het Louis Bolk Instituut dit standpunt toegelicht. Glyfosaat en afbraakproducten van glyfosaat komen wijdverspreid voor in bodems, natuur en mensen. In de landbouw is het product echter niet noodzakelijk, getuige het succes van bijvoorbeeld de biologische bedrijfsvoering. Voor het overgrote merendeel van het huidige gebruik van glyfosaat in Nederland zijn alternatieven voor handen met vergelijkbare effectiviteit. Deze alternatieven vragen wel meer vakmanschap van de boer.

Voor gangbare landbouw in Nederland is er één uitzondering, namelijk bestrijding van het onkruid kweek (Elymus repens), wat erg lastig is om mechanisch te bestrijden. De mechanische alternatieven zijn arbeidsintensiever en hebben ook een zekere milieubelasting. Ook voor landbouwsystemen met niet-kerende grondbewerking is het een uitdaging om een alternatief van vergelijkbare effectiviteit te vinden. Een investering in kennisontwikkeling zou hier kunnen zorgen voor mechanische of technische alternatieven. Met het verlengen van het toestaan van glyfosaat valt daardoor een belangrijke prikkel weg. Een gemiste kans.

Verlenging van Europese toelating van glyfosaat

Inzicht in verspreiding van glyfosaat in de Nederlandse bodems en gehaltes van glyfosaat in landbouwproducten en diervoeders (openbare data) is noodzakelijk. Zeker nu vandaag bekend is geworden dat de Europese Unie de licentie met 10 jaar heeft verlengd. Verschillende bronnen duiden op negatieve effecten van glyfosaat op zowel bodemleven als bovengrondse biodiversiteit. Het Louis Bolk Instituut raadt daarom aan het voorzorgsprincipe in acht te nemen: zolang niet bewezen is dat glyfosaat geen schade toe brengt, geen gebruik van glyfosaat. Lees het position paper van het Louis Bolk Instituut.

Meer informatie

Meer weten over onderzoek naar de consequenties van residuen gewasbeschermingsmiddelen op de biodiversiteit? Raadpleeg onze projectpagina over de consequenties van residuen gewasbeschermingsmiddelen op de biodiversiteit.

Geplaatst op:
16-11-2023