Nieuwste publicaties Louis Bolk Instituut

Dit zijn onze nieuwste publicaties uit december en januari: van een promotieonderzoek naar het terugdringen van stikstofverliezen in veenweiden, tot een kennissynthese over de methodiek stadsreporters en de potentiele bijdrage daarvan aan onder meer het verminderen van eenzaamheid. Onze publicaties zijn relevant voor wetenschap, beleid én praktijk. Bekijk het complete overzicht en schrijf je in voor updates.

Stadreporters maken filmreportage in de wijk (c) Stadsreporters

Proefschrift

Soil and Crop Management Options to Improve Nitrogen Cycling on Dairy Farms on Peat Soil

Jeroen Pijlman

In zijn proefschrift onderzoekt Jeroen Pijlman verschillende opties om de stikstof (N) verliezen van de melkveehouderij in veenweiden terug te dringen. Kan de N-kringloop van melkveebedrijven op veengrond in het Groene Hart verder worden gesloten door management aanpassingen aan de N-levering van de bodem en via het gebruik van andere graslandsoorten en gewassen, zonder een effect op de melkproductie?

Wetenschappelijk artikel

The perceptions of food service staff in a nursing home on an upcoming transition towards a healthy and sustainable food environment: a qualitative study

Femke A. Hoefnagels, Olga Patijn MSc, M. Meeusen, Marieke C.E. Battjes-Fries

Engelse samenvatting: A transition in the food environment like a nursing home, involves the participation of facility management and food service staff members. This study aims to map out their perceived barriers and facilitators for this transition.

Effectively implementing healthy and sustainable food practices in out-of-home food service locations: The perspective of the catering staff members

Machiel J. Reinders, Marieke C.E. Battjes-Fries, Emily Bouwman, M. Meeusen

Restaurants, woonzorgcentra, ziekenhuizen en andere ‘out-of-home locaties’ kunnen een belangrijke rol spelen in het aanbieden en stimuleren van gezondere en duurzamere voedselkeuzes. De effectiviteit hiervan is echter, in ieder geval gedeeltelijk, afhankelijk van de mate waarin deze door de medewerkers worden geaccepteerd en geïmplementeerd. In deze studie is gekeken naar de rol van de medewerker in het helpen om gezonde en duurzame voedselkeuzes effectief te implementeren in out-of-home locaties.

Rapport

De relatie van Stadsreporters met Positieve Gezondheid en Leefomgeving

Annemarie Kapteijns, Sjef Staps

Stadsreporters zijn (oudere) buurtbewoners die als vrijwilliger films maken om de saamhorigheid en verbinding in de wijk te versterken. In deze kennissynthese van het Louis Bolk Instituut is de relatie tussen Stadsreporters en Positieve Gezondheid en Leefomgeving onderzocht.

Graszodenteelt modelleren in NDICEA

Bart G.H. Timmermans, G.J.H.M. van der Burgt

In opdracht van Waterschap Aa en Maas is uitgewerkt hoe graszodenteelt met NDICEA kan worden gemodelleerd. Dit verslag geeft hierover een beschrijving en een handleiding, en gaat in op hoe de berekeningen kunnen worden geïnterpreteerd.

Evaluatie van de pilot Gezonde Smikkelweken op basisscholen in lage SES wijken

Geertje van Wijk, Femke A. Hoefnagels, Marieke C.E. Battjes-Fries

Het programma Gezonde Smikkelweken van Spoony blijkt goed inzetbaar en passend te zijn voor de leerlingen op basisscholen in kwetsbare wijken.

Positieve gezondheid en Leefomgeving in Merwede

Annemarie Kapteijns, Sjef Staps

Hoe kan het Bolk-model voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving bijdragen als een integraal model voor de nieuwe wijk Merwede? Zijn de ontwerpkeuzes op basis van wetenschappelijk onderzoek te onderbouwen? En zijn er mogelijkheden om het ontwerp van de wijk te verbeteren zodat de invulling nog meer kan bijdragen aan een positieve gezondheid van de toekomstige bewoners?

Brochure

Buijtenland van Rhoon: een succesvol gebiedsproces gebaseerd op vertrouwen

Merel A. Hondebrink, Udo Prins

Hoe richt je een gebied in zodat het bijdraagt aan natuurwaarde én natuurbeleving bij recreanten, terwijl het ook nog agrarische productie levert? En hoe werken overheden, boeren, natuurorganisaties en ketenpartijen samen om zo’n transitie tot een succes te maken? Het Buijtenland van Rhoon is met deze grote landbouwkundige vraagstukken bezig en het Louis Bolk Instituut ondersteunt de Gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon in dit proces.

Vakblad artikel

Pendelende regenwormen voor waterregulatie

Roos van de Logt, Thom van der Sluijs, Nick J.M. van Eekeren

Louis Bolk Instituut maakte een inventarisatie van het aantal pendelende regenwormen in grasland op zandgrond met verschillende leemgehalten. Over het algemeen worden meer pendelaars gevonden naar mate het leemgehalte van de zandbodem hoger is. Soms echter leven ook in leemarme zandbodems veel regenwormen. Meer factoren hebben invloed, waaronder de grondwaterstand.

Lisdodde zaaien: let op bodem en waterpeil

Waas Thissen, Jacco de Stigter, Abco de Buck, Jeroen Pijlman, Youri Egas

De interesse voor het telen van lisdodde als bouwmateriaal groeit, maar het verdienmodel is nog een uitdaging. Zaaien in plaats van aanplanten kan de investering wellicht drukken. De ervaringen met zaaien zijn echter nog zeer wisselend. Binnen het Veenweiden Innovatie Programma Nederland (VIPNL) Natte Teelten kijkt een experiment naar het effect van waterpeil, bodemtype en afplaggen op de kieming en begingroei van grote en kleine lisdodde. Bodemvruchtbaarheid en nathouden blijken cruciaal.

Als waterbeheerder aan de slag met bodemkwaliteit: het stikstofbodemmodel

Merel A. Hondebrink, Bart G.H. Timmermans, Jos Verstraten, Frank van Herpen

De waterkwaliteit kan verbeteren door het aanbod van nutriënten en de vraag vanuit gewas beter op elkaar af te stemmen. Een bodemstikstofmodel zoals NDICEA helpt om de risico’s voor uitspoeling en betere benutting van stikstof door gewassen inzichtelijk te maken.

Factsheet

Factsheet: Onderzoek naar nieuwe waterbesparende irrigatietechnieken

Merel A. Hondebrink, Bart G.H. Timmermans

Door klimaatverandering komen extreme weersomstandigheden steeds vaker voor. Met name in droge zomers wordt zoetwaterbeschikbaarheid van groeiend belang. Tegelijkertijd neemt de druk op het watersysteem toe en zijn nieuwe waterbesparende irrigatietechnieken nodig. Wat weten we tot nu toe?

Grasland maakt het verschil in maatschappelijke diensten

Merijn van den Hout, Nick J.M. van Eekeren

Door het inkrimpen van de melkveehouderijsector wordt grasland vaak omgezet naar bouwland voor de akkerbouw. Grasland kan echter een belangrijke rol spelen bij andere grote maatschappelijke opgaven, zoals klimaat, waterkwaliteit en biodiversiteit. Hoe speel je als beleidsmaker en als agrariër hierop in?

Op de hoogte blijven van onze nieuwste publicaties? Schrijf je in voor updates. Ongeveer één keer per maand sturen we een overzicht per mail. 

Geplaatst op:
05-02-2024