Onderzoek naar agroforestry op de agenda bij het ministerie van LNV

Woensdag 15 maart nam secretaris-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Jan-Kees Goet het rapport ‘Onderzoek naar Agroforestry Nederland’ in ontvangst van onderzoekers van het Louis Bolk Instituut en Wageningen University & Research. In dit rapport zijn de huidige kennishiaten op het gebied van agroforestry geïnventariseerd en zijn aanbevelingen gedaan om het onderzoek naar agroforestry in Nederland de komende jaren vorm te geven.

Overhandiging van het rapport

Urgentie

Agroforestry komt steeds meer onder de aandacht als middel om de verduurzamingsopgaven in de landbouw aan te pakken. Landelijk is tot doel gesteld om in 2030 25.000 hectare agroforestry te realiseren.  Hoewel agroforestry veel potentie heeft, gaat dit niet vanzelf. Uit het onderzoek komt naar voren dat de kennishiaten talrijk zijn vanwege de verscheidenheid aan agroforestrysystemen en de complexiteit binnen agroforestrysystemen.

Kennishiaten

In het onderzoek zijn kennishiaten vanuit het perspectief van agrarisch ondernemers, adviseurs, beleidsmakers, ketenpartijen en onderzoekers geïnventariseerd.  Duidelijk is dat de meest prominente hiaten spelen rondom praktische toepassing van agroforestry. “De kosten en opbrengsten van verschillende systemen zijn nog redelijk lastig in te schatten”,  licht Evert Prins van het Louis Bolk Instituut toe. Hoewel  Prins en zijn collega’s middels verschillende onderzoekstrajecten beter vat probeert te krijgen op dit onderwerp, is volgens hem langjarig vergelijkend onderzoek nodig. “Ook komt in het rapport terug dat het kwantificeren van de verschillende ecosysteemdiensten voorwaardelijk is om tot opschaling van agroforestry te komen”, vult Marcel Vijn van Wageningen Research aan. Dit kennishiaat speelt zowel bij agrariërs, ketenpartijen als bij beleidsmakers.

Onderzoeksagenda

Na de presentatie van de uitkomsten van het onderzoek gingen de onderzoekers Marcel Vijn (WUR) en Evert Prins (Louis Bolk Instituut) in gesprek met een tiental beleidsmedewerkers van LVN in gesprek. Bij het oplossen van de kennishiaten zien de onderzoekers mogelijkheden in het brede spectrum aan kennisinstrumenten dat het ministerie ter beschikking heeft voor financiering van onderzoek. Vanwege de urgentie van verschillende maatschappelijke opgaven waar agroforestry aan bij kan dragen en de daar aan gekoppelde ambitie voor grootschalige opschaling van agroforestry pleiten de onderzoekers echter ook voor een overkoepelende onderzoeksagenda met bijbehorende financiering. De secretaris-generaal van LNV Jan Kees Goet onderschreef het belang van onderzoek naar Agroforestry en verwacht dat Agroforestry een goede plek krijgt in de nieuwe Kennis & Innovatie Agenda van LNV, het landbouwakkoord en de gebiedsgerichte aanpak in het NPLG.

Afstemming en samenwerking

Steeds meer kennisinstituten doen onderzoek naar verschillende vormen van agroforestry. Het belang van afstemming in onderzoek tussen de verschillende partijen wordt in het adviesrapport onderstreept. Het Agroforestry Netwerk Nederland kan hier een belangrijke rol in  spelen. Binnen dit netwerk werken agrarisch ondernemers, beleidsmakers en kennisinstellingen samen aan de opschaling van agroforestry.  Werkgroep Kennis, Onderzoek en Onderwijs van het Agroforestry Netwerk Nederland organiseert later dit jaar een sessie met een groep Nederlandse onderzoekers om vervolg te geven aan de rapportage”. Als je hier als onderzoeker aan deel wilt nemen kun je contact opnemen met Evert Prins via e.prins@louisbolk.nl.

Rapport

Geplaatst op:
16-03-2023
Bron:

Overgenomen van Agroforestrynetwerk.nl