Uitdagingen onveranderd voor landbouwtransitie

Nu de onderhandelingen over het Landbouwakkoord beëindigd zijn, vragen wij aandacht voor een aantal punten uit onze appreciatie. Voor het doen slagen van de landbouwtransitie is het nodig om een breder pakket van maatregelen mee te nemen en hun impact op het doelbereik ook van een cijfermatige onderbouwing te voorzien.

Appreciatie van biologische landbouw en natuurinclusieve kringlooplandbouw

Op verzoek van de hoofdtafel van het Landbouwakkoord hebben WUR, PBL en LBI begin juni een appreciatie gegeven van de toenmalige versie van het concept-Landbouwakkoord. Het LBI was gevraagd om vooral te kijken naar de impact van en op de biologische landbouw en natuurinclusieve kringlooplandbouw.

Perspectief voor boer en natuur

Vandaag is het concept-Landbouwakkoord aangeboden aan de Tweede Kamer. Bij dat akkoord horen drie appreciaties; één daarvan is van ons. Wij hebben die appreciatie begin juni aan de hoofdtafel aangeboden. De drie appreciaties zijn gebaseerd op het concept-Landbouwakkoord van 18 mei 2023. Op 21 juni is bekend geworden dat op korte termijn geen Landbouwakkoord wordt gesloten. Voor het kabinet en alle partijen die betrokken zijn bij de landbouwtransitie blijven de uitdagingen staan om boeren duidelijkheid te geven over de toekomst van hun bedrijf en om snel perspectief te bieden op het herstel van de natuur.

Breder pakket van maatregelen

Ilse Geijzendorffer, directeur-bestuurder van het Louis Bolk Instituut: “Voor een politieke afweging rondom de te implementeren maatregelen mist een aantal belangrijke maatregelen dat niet in het concept-Landbouwakkoord van 18 mei terecht is gekomen. Voor deze maatregelen moet ook een cijfermatige onderbouwing komen van de impact op het ecologisch, economisch en sociaal-maatschappelijk doelbereik.

Op die manier kan er een betere politieke afweging gemaakt worden. Het overgrote deel van de maatregelen in deze versie van het concept-Landbouwakkoord is namelijk gericht op het verlichten van de transitiepijn en niet op het faciliteren van de transitie die nodig is richting middellange en lange termijn. Dat levert een groot risico op voor het doelbereik van de voorgestelde maatregelen.“

Ilse Geijzendorffer
Ilse Geijzendorffer

Aanvullende maatregelen voor duurzame landbouw en voedselsystemen

Ook voor het vergroten van het vertrouwen van de maatschappij in het politieke commitment om toekomstbestendig beleid te maken, is het belangrijk naar een breder pakket van maatregelen te kijken. Met een breder pakket maatregelen bedoelen we een aanvulling op de maatregelen die nu zijn voorgesteld in het concept-Landbouwakkoord van 18 mei.

Deze aanvullende maatregelen staan genoemd in het ‘Actieplan – Groei van biologische productie en consumptie’ (oftewel Nationaal Actieplan Biologische Landbouw), het GroenboerenPlan en het Alternatieve Landbouwakkoord van de TAPP-coalitie en worden genoemd door de initiatiefgroep Regie Op Ruimte. Voor de duurzame landbouw- en voedselsystemen delen wij onze kennis, ervaring en netwerk graag met partijen die vanuit beleid en praktijk betrokken zijn bij het Landbouwakkoord.

Wat houdt onze appreciatie in?

We hebben in mei 2023 een appreciatie uitgevoerd van de in het concept-Landbouwakkoord opgenomen afspraken met een specifieke focus op natuurinclusieve kringlooplandbouw en biologische landbouw. Daarnaast hebben we naar de breedte van het concept-Landbouwakkoord gekeken. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Wageningen University & Research (WUR) hebben een appreciatie gegeven; weliswaar vanuit een andere invalshoek. Als kennisinstituut met 45 jaar ervaring met praktijkonderzoek op het gebied van duurzame landbouw, voeding en gezondheid hebben we deze complexe en urgente opdracht uitgevoerd.

Het concept-Landbouwakkoord van 21 juni en de appreciaties van het Planbureau voor de Leefomgeving, Wageningen University & Research en Louis Bolk Instituut, gebaseerd op het concept-Landbouwakkoord van 18 mei 2023, vindt u in de Kamerbrief aanbieding concept-Landbouwakkoord en vervolgtraject die vandaag is verschenen.

Meer informatie leest u in ons eerder verschenen nieuwsbericht ‘Appreciatie van concept-Landbouwakkoord door het Louis Bolk Instituut’ van 22 mei 2023. Bekijk ook de website van het Louis Bolk Instituut en onze werkwijze.

Op de website www.landbouwakkoord.nl, beheerd door het Landbouwakkoord-secretariaat, verschijnen updates van het proces rondom het Landbouwakkoord.

Geplaatst op:
23-06-2023