Bedrijfsprofiel, statuten en bestuur

Bedrijfsprofiel

Het Louis Bolk Instituut is een middelgroot onderzoeks- en adviesorganisatie in Bunnik, opgericht in 1976. Het instituut bestaat uit ca 45 onderzoekers, verdeeld over verschillende programma’s. Samen vervullen we een pioniersrol door met een integrale aanpak bij te dragen aan de gezondheid en vitaliteit, een veerkrachtig voedselsysteem, een duurzame leefomgeving en een volhoudbare landbouw. De systeembenadering (het werken vanuit samenhang), respect voor de integriteit van het leven en de participatieve opzet van ons werk, staan bij ons centraal. 

De in de statuten opgenomen doelstelling van de stichting is: het bevorderen van kennisontwikkeling voor biologische en duurzame landbouw, de natuur, de voeding en gezondheidzorg op een holistische wijze, zodanig dat recht gedaan wordt aan de integriteit van het leven. De missie en visie van het instituut is hier te vinden.

Het Instituut is een stichting zonder winstoogmerk en heeft de ANBI-status (algemeen nut beogende instelling), met RSIN 005182736. Bekijk het standaardformulier met openbare gegevens i.v.m. ANBI-status.

Louis Bolk

Onze naamgever Louis Bolk, was hoogleraar humane anatomie aan de Universiteit van Amsterdam (1866 - 1930)."Hoe ruimer zou onze opvatting van het leven zijn, indien het ons gegeven ware dit eens te bestuderen met verkleinglazen." Tegenwoordig kijken wij zowel met verkleinglazen als met vergrootlenzen naar de maatschappij en de omgeving waar we leven en werken. 

Bestuur

De stichting wordt bestuurd door een Directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht (RvT). De Directeur-bestuurder is Ilse Geijzendorffer. De Raad van Toezicht  houdt toezicht op het gevoerde beleid en stelt beloningen, de jaarbegroting en het jaarverslag van de stichting vast. De leden zijn: 

  • M.H.C. Komen (Rien), voorzitter
  • P.V. Jeurink (Prescilla)
  • S.M.C.A. Joha- van Abswoude (Saskia)
  • S.E. Mager (Sander)

Financiële vergoeding

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen jaarlijks een vacatievergoeding van bijna € 5.000,- De voorzitter ontvangt iets meer dan € 7.000,-. Jaarlijks worden de RvT-vergoedingen geïndexeerd gelijk aan de lonen in de organisatie. De hier genoemde vergoedingen zijn de referentie getallen uit 2021. 

Medewerkers worden individueel beloond voor hun werkzaamheden conform het Arbeidsreglement van de Stichting Louis Bolk Instituut, waarin het beloningsbeleid en de salarisschalen zijn opgenomen. Volgens artikel 5, lid 4 van de Statuten geschiedt vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de Directeur-Bestuurder door de RvT.

Het Jaarverslag 2022 kunt u bekijken en het Bestuursverslag 2022 downloaden.