Dennis T. Heupink

Dennis T. Heupink MSc
Onderzoeker Bodem en Teelten
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
twitter icon

Expertise

Dennis Heupink is onderzoeker Bodem en Teelten met een focus op de akkerbouwsector. Zijn voornaamste werkveld ligt op de wisselwerking tussen natuur en voedselproductie, met onderzoek en advies gericht op natuurinclusieve landbouw. Hij is in diverse gebiedsprocessen betrokken bij de ondersteuning van de transitie naar een duurzamer landbouwsysteem. Een belangrijk onderdeel van zijn werk is de ontwikkeling van een KPI-systematiek, die het mogelijk moet maken boeren te belonen voor ecosysteemdiensten zoals het bevorderen van biodiversiteit, koolstofvastlegging en de transitie naar kringlooplandbouw.