Marianne Hoogmoed

Dr. Marianne Hoogmoed
Onderzoeker Bodem en Duurzame Teelt
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Expertise

Marianne Hoogmoed is onderzoeker op het gebied duurzaam bodembeheer in voornamelijk de akkerbouw. Zij werkt aan thema's zoals bodemleven, organische stof, reststromen inzetten als meststof of bodemverbeteraars, en duurzame bodembeheermaatregelen. Ook werkt ze aan de rol die de bodem kan spelen bij klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Ze werkt samen met boeren, maar ook beleidsmakers en andere ketenpartijen om samen duurzaam bodembeheer de standaard praktijk te maken.

Alle publicaties

Direct naar:

Rapport

Janus den Toonder, Thom van der Sluijs, Jeroen Pijlman, Marianne Hoogmoed. 2023. Exploring Cutting-Edge Strategies for Soil Carbon Enhancement and Emission Reduction.
Burret Schurer, Zwanet Herbert, Marianne Hoogmoed. 2022. Extra groenbemesters in rotatieschema.
Marianne Hoogmoed, Burret Schurer. 2021. Bodembedekking.
Marianne Hoogmoed, Leen Janmaat, Daan Verstand, J.W. Bijker, Burret Schurer, Bart G.H. Timmermans, Hanneke Heesmans, J. Specken, H. Westerhof, C. Michielsen, K. Colombijn-van der Wende, Chris J. Koopmans. 2021. Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw.

Flyers en factsheets