Positieve Gezondheid en sociale cohesie centraal in nieuwe wijk Texel

Bewoners kiezen gezamenlijk voor sport, klusruimte en groen in de wijk

In Den Burg (Texel) hebben toekomstige bewoners van het Hoekerf van de wijk De Tuunen in het voorjaar 2020 samen in kaart gebracht hoe zij gemeenschappelijke ruimtes in de wijk willen invullen. Tijdens de workshops met betrokkenen is het Bolkmodel voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving ingezet, ontwikkeld door onderzoekers van het Louis Bolk Instituut.

Behoeften van verschillende soorten bewoners

In de wijk komen jongere cliënten van een zorgboerderij, bejaarden met dementie en hun partners, bewoners van Tiny Houses, alleenstaanden en gezinnen te wonen, die gezamenlijk invulling kunnen geven aan gemeenschappelijk groen. De wijk is namelijk zo opgezet dat er veel gemeenschappelijke groene ruimtes zijn. Hierdoor kunnen bewoners elkaar gemakkelijk ontmoeten en ontstaat er sociale cohesie ontstaat. Dat heeft naar verwachting een positief effect op de gezondheid. In twee workshops is met behulp van het wetenschappelijk onderbouwde Bolkmodel naar voren gehaald welke wensen er zijn, maar ook welke kwaliteiten de nieuwe bewoners meebrengen. Daarbij hebben onderzoekers van het Louis Bolk Instituut het gehele proces begeleid, de synergie in ideeën naar voren weten te halen en rollen en verantwoordelijkheden expliciet gemaakt. Daardoor is de slagingskans voor meer sociale cohesie en gezondheid groot.

Sporttoestellen, klusruimte en moestuin bevorderen het contact

Zo zijn er plannen voor een buurtplek om samen te klussen, voor het plaatsen van sporttoestellen en voor een moestuin die kan voorzien in gezamenlijk groen en ontmoeting. Met behulp van het model voor Positieve Gezondheid en Leefomgeving zijn keuzes gemaakt die bijdragen aan de fysieke en mentale gezondheid van bewoners. Denk bijvoorbeeld aan gecombineerde wandelactiviteiten tussen zorgcliënten en bejaarden met dementie: een zinvolle, sportieve tijdsbesteding voor allen, die bijdraagt aan sociale cohesie in de wijk.

Beleidsmatig en praktijkgericht

De procesbegeleiding van het Louis Bolk Instituut met buurtbewoners om gemeenschappelijke ruimtes in te vullen draagt bij aan gezondheid op wijkniveau. Dat is een praktische vertaalslag van het model Positieve Gezondheid en Leefomgeving. Inmiddels wordt deze aanpak als gemeentelijk beleidsinstrument erkend en bijvoorbeeld aangeraden in de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024.