Boer Bier Bodem en Water

Maatregelen voor landgebruik in de melkveehouderij op zandgrond

Evert Prins, Pedro W.L. Janssen, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Boer Bier Bodem en Water: Maatregelen voor landgebruik in de melkveehouderij op zandgrond. Louis Bolk Instituut.
Pagina's / pages: 22
Type: Brochure
Download (pdf, 3.68 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het weer in Nederland wordt extremer. Perioden met veel regen zullen vaker worden afgewisseld met periode van droogte. De Provincie Noord-Brabant wil daarbij een robuuste en klimaatbestendige watervoorziening, voor met name landbouw en natuur. Doel is om hiermee de economie en vitaliteit op de hoge zandgronden te verbeteren. Inzet is dat landbouw, dorpen en steden, natuur, industrie, recreatie en drinkwatervoorziening, minder last hebben van de droogte door slimmer met water om te gaan; zuiniger waar het kan, langer vasthouden waar mogelijk als droogtebuffer of inzet van Maaswater etc.

De Provincie Noord-Brabant stimuleert daarom verschillende soorten maatregelen om de watervoorziening in de landbouw verder te versterken. De themagroep Bodem van de samenwerking ‘Boer Bier en Water’ (zie kader) heeft deze handschoen opgepakt en is met watermaatregelen aan de gang gegaan die bodemkwaliteit als vertrekpunt hebben. Melkveehouders in de themagroep Bodem hebben, als onderdeel van een bredere systeeminnovatie van landgebruik, verschillende maatregelen uitgetest en uitgerold om daarmee zowel waterregulatie, productie als maatschappelijke diensten te verbeteren.

Samenwerking ‘Boer Bier en Water’
Boer Bier en Water is een samenwerking tussen boeren en tuinders in de gemeente Laarbeek, Bavaria, ZLTO, gemeente Laarbeek, Waterschap Aa & Maas, Agrifirm en de lokale Rabobank. Bavaria benut water uit de ondergrond van Laarbeek. Zij heeft een belang dat daar goed mee wordt omgegaan. Binnen Boer Bier Water wordt geprobeerd om de bodem en het water waarmee gewerkt wordt gezond te houden. Er wordt gewerkt met vier onderliggende elementen:

  • Gezonde bodem: voor gezond gewas en goede waterkwaliteit;
  • Water: efficiëntere omgang, verdeling restwater, stuwen en sloten om verdroging tegen te gaan;
  • Gewasbescherming: technische innovaties teelttechniek, reductie gebruik;
  • Brouwgerst: teeltbegeleiding en teeltefficiëntie
Trefwoorden in Nederlands: droogte, bodem, klimaat, watervoorziening, bodemkwaliteit, waterregulatie