Duurzame pacht in De Margriet

Resultaten nulmeting en andere projectactiviteiten

Evert Prins, Dennis T. Heupink. 2022. Duurzame pacht in De Margriet: Resultaten nulmeting en andere projectactiviteiten. 2022-007 LbD. Louis Bolk Instituut.
Pagina's / pages: 27
Type: Rapport
Download (pdf, 3.13 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit is de inhoudelijke rapportage van het project De Margriet. In 2019 is begonnen om voor de gemeentelijke liberale pachtpercelen in De Margriet een duurzaam pachtcontract op te stellen. Tien pachters pachten voor een periode van 6 jaar, waarbij ze hun landgebruik veranderen van continuteelt bouwland naar een vruchtwisseling van minimaal 3 jaar grasklaver met kruiden of luzerne, met maximaal 3 jaar bouwland. Daarnaast hebben de pachters de mogelijkheid om tegen gereduceerde pachtprijzen bloemenranden aan te leggen en te onderhouden. Eind 2020 tot en met begin 2022 is middels dit project gewerkt aan het meten aan biodiversiteit, bodemkwaliteit en waterbergend vermogen van de landbouwgronden. Ook is geëxperimenteerd met alternatieve manieren van kruiden inzaaien in grasland. In het project zijn verschillende keukentafelgesprekken met de betrokken boeren gevoerd om kansen en belemmeringen voor verdere verduurzaming helder te krijgen. Hier komen belangrijke lessen uit voort die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor andere gebiedspartners. Het rapport doorloopt de inhoudelijke zaken van het project van klein naar groot, van binnen naar buiten.

Trefwoorden in Nederlands: biodiversiteit, bodemkwaliteit, landbouwgronden, waterbergend vermogen, kruiden, grasland, verduurzaming