Een verkennende literatuurstudie over het effect van bodembeheer op ecosysteemdiensten

A. van der Wal, Nick J.M. van Eekeren, M. Rutgers. 2008. Een verkennende literatuurstudie over het effect van bodembeheer op ecosysteemdiensten. RIVM Briefrapport 607604010/2008.
Pagina's / pages: 44
Type: Rapport
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In dit rapport wordt het effect van verschillende bodembeheersmaatregelen in de melkveehouderij en de akkerbouw op ecologische processen, die van nut zijn voor de mens, beschreven. Deze processen worden ‘ecosysteemdiensten’ genoemd; voorbeelden hiervan zijn nutriëntenlevering en afbraak van organisch materiaal. Om een koppeling tussen bodembeheer op ecosysteemdiensten te kunnen maken, wordt eerst het effect van bodembeheer op het bodemleven besproken. Er werd voor dit rapport gebruik gemaakt van resultaten van voornamelijk veldproeven in Nederland.

"

Bodembeheersmaatregelen die positief bijdragen aan ecosysteemdiensten in de melkveehouderij zijn: permanent grasland, het voorkomen van frequente bodemverdichting en het gebruik van organische mest. Het gebruik van organische mest lijkt ook in de akkerbouw een belangrijke bodembeheersmaatregel te zijn. In Nederland zijn maatregelen in de akkerbouw echter minder intensief onderzocht dan op grasland en hier zou dus nog meer onderzoek aan gedaan moeten worden.

Trefwoorden in Nederlands: ecosysteemdiensten, duurzaam bodemgebruik, grasland, akker, bodemorganismen