Klei in veen als maatregel tegen veenafbraak

Verkennende laboratoriumproeven met veen en klei uit Friesland

Maaike van Agtmaal, Joost Keuskamp. 2023. Klei in veen als maatregel tegen veenafbraak: Verkennende laboratoriumproeven met veen en klei uit Friesland. 2023-007 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 27
Type: Rapport
Download (pdf, 1.77 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Maar liefst 2,5% van de totale Nederlandse broeikasgasemissie is afkomstig van veenafbraak. Omgerekend naar CO2-equivalenten komt er jaarlijks ongeveer 4,7 miljoen ton aan broeikasgassen vrij uit de Nederlandse veenweidegebieden. In 2030 moeten de veengronden 1 miljoen ton (Mton) CO2-eq. per jaar minder uitstoten ten opzichte van 1990 (Klimaatakkoord). In Friesland is er ca 52.700 ha. veenweidegebied. Het merendeel hiervan is ontwaterd en in gebruik voor de landbouw, net als in de andere veengebieden in Nederland. Door deze ontwatering vindt er veenoxidatie en daarmee broeikasgasemissie plaats. Om de emissies uit het veenweidegebied te beperken en bodemdaling te verminderen is het belangrijk om te onderzoeken welke maatregelen effect hebben op het reduceren van de veenafbraak.

Klei (her)gebruiken in veenweidebodems is een veelbelovend concept. Doordat klei inspoeling de potentie heeft de veenafbraak te reduceren is er in de landbouwpraktijk en vanuit beleid veel interesse voor deze maatregel. Het doel van de projecten beschreven in deze rapportage waren om door middel van laboratoriumonderzoek een indicatie te krijgen van de potentiële emissiereductie van (I) toepassing van Friese zeeklei in verschillende veensoorten (II) kleitoepassing in twee soorten Fries veen en (III) om de potentiële emissiereductie vast te stellen van lutumrijke keileem toepassing in veenmonsters uit twee proefvelden en referentieveen.

Trefwoorden in Nederlands: veengrond, broeikasgasemissie, klimaatakkoord, zeeklei, kleileem