Literatuurstudie naar de toepassing van zilt slib en zouttoevoeging op veen

Jeroen Pijlman, Joost Sleiderink, Joachim G.C. Deru, Maaike van Agtmaal. 2021. Literatuurstudie naar de toepassing van zilt slib en zouttoevoeging op veen. 2021-016 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 25
Type: Rapport
Download (pdf, 1.72 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In Nederland zijn grote gebieden met veengrond gedraineerd ten behoeve van landbouw. Door een verlaagd grondwaterpeil breekt langzaam de organische stof uit het veen in de bovengrond af en hebben we te maken met bodemdaling en CO2-emissie. Tot nu toe werden oplossingen vooral gezocht in (grond)waterpeilverhogingen en drainagemaatregelen. Een nieuwe onderzoeksrichting kijkt naar mogelijke bodemaanpassingen. Eén van deze mogelijke maatregelen is het verrijken van veen met een kleine hoeveelheid klei om zo de afbraak te remmen. In dit kader wordt er ook gekeken naar waddenslib als mogelijke kleibron. Deze literatuurstudie verkend de mogelijke toepassing van zilte klei in het kader van deze maatregel.

Trefwoorden in Nederlands: veengrond, broeikasgasemissie, klimaatakkoord, zilt slib, klei