Minder en Anders Bemesten: Resultaten van een vierjarig project over innovatieve bemesting

G.J.H.M. van der Burgt, Bart G.H. Timmermans, Sjef Staps, Wiepie Haagsma. 2010. Minder en Anders Bemesten: Resultaten van een vierjarig project over innovatieve bemesting. 2010-032 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 52
Type: Rapport
Download (pdf, 0.49 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In dit rapport worden samenvattingen gegeven van diverse onderzoeken gedurende drie jaar op vier verschillende bedrijven. Daarbij komt vooral de opbrengst aan de orde en in mindere mate mineralenbalansen en productkwaliteit. De algemene bodemkwaliteit staat uitsluitend in de volledige rapporten die staan vermeld in de literatuurlijst. Het project richtte zich op minder en anders bemesten in diverse bedrijfstypen met:
"-Gelijke of hogere opbrengsten
"- Verbetering van de productkwaliteit
"- Handhaven of verbeteren van de duurzame bodemvruchtbaarheid.

"

De resultaten op de vier bedrijven zijn als volgt:
"- Bij Joost van Strien is overtuigend aangetoond dat maaimeststoffen zeer goed toepasbaar zijn. De bemestende waarde is ten minste zo groot als van dierlijke mestsoorten, en de mineralenverhoudingen sluiten vaak beter aan bij de gewasbehoefte. De volgende stap is die van gewasniveau naar bedrijfsniveau: wat zijn de gevolgen als een bedrijf mikt op 100% eigen stikstofvoorziening door middel van maaimeststoffen.
"- Bij Jan en Hans Rozendaal is de mestbehoefte voor de teelt van courgette teruggebracht door grasklaver als voorvrucht te nemen. De stikstoflevering van voorvrucht grasklaver komt pas later in het seizoen goed op gang, en voor het begin van de productie is een aanvullende bemesting nodig met snel werkende stikstof. Voor de teelt van kool blijkt het systeem met beddenteelt vooralsnog niet te werken en moet er nog flink wat veranderd worden.
"- Op het bedrijf van Jan van Lierop is helder naar voren gekomen dat er twee componenten in de stikstofvoorziening verzorgd moeten worden: de lange termijn via organische stof, de korte termijn via gerichte (snelle) stikstof giften aan gewassen. Waarschijnlijk zijn echter meerdere aanpassingen nodig (mestsoort keuze, gewaskeuze, groenbemesters, extensivering van bouwplan) om de noodzakelijk teruggang in mestaanvoer te kunnen realiseren.
"- Bij Gerard Lanting is gebleken dat bij een voldoende basis bodemvruchtbaarheid de gewasgerichte bemesting van pompoen lager kan zijn dan nu geadviseerd wordt. Een scenariostudie met verschillende bemestingen en bouwplannen laat zien dat lagere mestaanvoer niet tot lagere opbrengsten hoeven leiden. Het rapport eindigt met een lijst met conclusies die laat zien dat er vele middelen mogelijk en nodig zijn om een flinke slag te kunnen maken in de efficiëntie waarmee (aangevoerde) nutriënten benut kunnen worden.

Trefwoorden in Nederlands: bemesting, mineralen, benutting,organische stof, maaimeststoffen bodem
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

In this report a summary is given from several experiments during three years at four farms. This summary focuses on yield; mineral balances and product quality are sometimes described. The overall soil quality descriptions can only be found in the complete reports which can be found in the reference list. This project aimed at reduced manure applications in an adapted fertilization strategy in several farm types, realizing: 
"-Equal or higher yields 
"- Improvement of product quality 
"- Maintenance or improvement of sustainable soil fertility.

"

The results of the experiments at four farms are: 
"- At Joost van Strien\'s farm it has been shown clear that the use of cut-and-carry fertilizers is a good option. The fertilizing value is as good as or better than manure, and the mineral content (N. P. K) is more in accordance with crop uptake than in case of manure. Next step to assess is the consequence at farm level when striving towards 100% own nitrogen supply by means of cut-and-carry fertilizers.
"- At Jan en Hans Rozendaal\'s farm the need for manure in the courgette crop is reduced by introducing grassclover as pre-crop. The nitrogen release out of this pre-crop is a bit delayed, so in the beginning of the season some additional fast-acting nitrogen fertilizer is still needed. This system, with the crop on small beds, has shown to work for courgettes but not for cabbage. 
"- At Jan van Lierop\'s farm the two components of nitrogen dynamics have been explored: long term nitrogen release by means of soil organic matter, short term by means of specific fertilizer applications. A good mix of these two components is needed, but this is possibly not enough to cope the nutrient balance challenges. More changes might be needed such as choice of manure, introduction of catch crops and a less intensive production system.
"- At Gerard Lanting\'s farm the experiments have shown that in case of a sufficient basic soil fertility the additionally requested manure is lower than what is recommended normally. In a scenario study with changes in crops and manure strategy it is shown that a reduced manure input can be realized without yield reduction At the end of this report a list of conclusions is given, showing that there is a wide range of means needed and possible to create a substantial increase in nutrient use efficiency.

Keywords in English: Fertilisation, minerals, utilisation, organic matter, cut-and-carry-fertiliser, soil