Monitoring van functionele agrobiodiversiteit in de melkveehouderij: ontwikkeling van KPI’s

J. Zijlstra, P.W. Blokland, Nick J.M. van Eekeren, G. Migchels, N. Polman, Monique W.P. Bestman. 2017. Monitoring van functionele agrobiodiversiteit in de melkveehouderij: ontwikkeling van KPI’s. 2017-032 LbD. Wageningen Livestock Research.
Pagina's / pages: 50
Type: Rapport
Download (pdf, 3.11 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Inleiding
"
"De Duurzame Zuivelketen (DZK) heeft als ambitie om de biodiversiteit op alle melkveebedrijven in Nederland in kaart te brengen. In 2017 wil ze daarvoor een monitoringssystematiek operationeel hebben en concrete doelen vaststellen. Om dat te realiseren heeft het DZK-programmateam Biodiversiteit en Milieu aan het consortium van Wageningen Research en Louis Bolk Instituut gevraagd om een advies te geven over welke Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) geschikt zouden zijn voor opname in een biodiversiteitsmonitor voor melkveebedrijven. Deze indicatoren zouden zowel een indruk moeten geven van de functionele agrobiodiversiteit op een bedrijf als van de drukfactoren die aangeven hoe een bedrijf biodiversiteit beïnvloedt. Onder functionele agrobiodiversiteit verstaan we de kringloop op het bedrijf: bodem, gewas, koe en bedrijfssysteem. De relevante drukfactoren voor biodiversiteit zijn: energie (incl. CO2-emissie), landgebruik, emissies naar lucht en water, landschap, bodemgebruik, watergebruik, middelengebruik en licht & geluid.
"
"Doel
"
"Het doel van dit onderzoek was om een beperkt aantal KPI’s te selecteren die inzicht geven in de functionele agrobiodiversiteit van een melkveebedrijf.

Trefwoorden in Nederlands: agrobiodiversiteit, melkveebedrijf, KPI's, bedrijfskringloop