Scenariostudie naar de impact van maatregelen op de koolstofvastlegging in minerale landbouwbodems

Een overzicht van vier ontwikkelingsrichtingen

Zwanet Herbert, Bart G.H. Timmermans, Jan Peter Lesschen, Herman Agricola, Chris J. Koopmans. 2022. Scenariostudie naar de impact van maatregelen op de koolstofvastlegging in minerale landbouwbodems: Een overzicht van vier ontwikkelingsrichtingen. 2022-026 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 37
Type: Rapport
Download (pdf, 2.05 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De landbouwsector heeft zich gecommitteerd aan het Klimaatakkoord uit 2019. Een onderdeel daarvan is het doel om vanaf 2030 een reductie van 0,5 Mton CO2-equivalenten per jaar te realiseren door het vastleggen van koolstof in de organische stof van minerale landbouwbodems. Via het Nationaal Programma Landbouwbodems (NPL) werkt LNV samen met diverse partijen aan het realiseren van handelingsperspectieven voor duurzaam bodembeheer en koolstofvastlegging in landbouwbodems. Een belangrijk onderdeel van het NPL is het onderzoeksprogramma Slim Landgebruik (SL). Binnen Slim Landgebruik ligt de focus onder meer op het onderbouwen van de effectiviteit van maatregelen voor koolstofvastlegging.

Om meer inzicht te verkrijgen in mogelijke ontwikkelingsrichtingen naar 2030 van de koolstofvastlegging in de praktijk, zijn vier hypothetische scenario’s rondom de implementatie van maatregelen van koolstofvastlegging uitgewerkt. De studie dient als eerste vingeroefening om gevoel te krijgen voor de effecten van de toepassing van maatregelen om koolstoflegging te realiseren in de landbouw.

Trefwoorden in Nederlands: Koolstof, koolstofmaatregelen, landbouw, beleidsondersteuning, overheid, provincies, agrarische maatregelen, klimaat, klimaatverandering, klimaatakkoord, slim landgebruik, scenario’s, gebiedsaanpak, gebiedsgericht, regioaanpak. bodem, NPLG, PPLG