Total number of enchytraeids in the soil predicts the response of grasslands N yield to N fertilization on sandy soils

Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru. 2012. Total number of enchytraeids in the soil predicts the response of grasslands N yield to N fertilization on sandy soils. Grassland - a European resource? 24th General Meeting of the European Grassland Federation. , Lublin, Poland. 3–7 June 2012. 17
Pagina's / pages: 3
Download (pdf, 0.16 MB)
Taal/language: Engels
Abstract / summary in English:

Soil biotic parameters have seldom played a role in practical soil assessment and management of grasslands, so far. However, the ongoing reduction of external inputs in agriculture would imply an increasing reliance on ecosystem self-regulating processes. Since soil biota play an important role in these processes and in the provision of ecosystem services, soil biological parameters should be an integral part of soil assessment. The general objective of this study is to investigate to what extent soil biotic parameters provide additional value in soil quality assessment of grassland. In Experiment I, we measured in 2006 soil abiotic, biotic and process parameters together with N-yield and N-yield response in twenty permanent grasslands on sandy soils. The response of N yield to N fertilization ranged from 35-102%. This wide range underscores the importance of a better recommendation base to target N fertilizer. The response of N yield to N fertilization was predicted by the total number of enchytraeids in the soil. In 2010 this relation was checked in an identical experiment on three grasslands on sandy soil (Experiment II). Again a strong relation was found. This knowledge can be important for the optimal use of fertilizer and its consequences for environmental quality.

Keywords in English: grassland, soil quality, soil biota, apparent nitrogen recovery, enchytraeids, fertilizer recommendation
Tweede taal / secondary language Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Tot nu toe hebben bodembiologische paramaters nauwelijks een rol gespeeld bij de praktische beoordeling en het beheer van graslanden. Maar de huidige landbouwkundige trend om minder meststoffen toe te voeren leidt tot een groter belang van de zelf-regulerende processen van het ecosysteem. Omdat het bodemleven een belangrijke rol speelt in deze processen zouden bodembiologische parameters een onderdeel moeten zijn van de algemene bodembeoordeling. Het doel van deze studie is om na te gaan in hoeverre bodembiologische parameters een toegevoegde waarde hebben bij de beoordeling van grasland. In experiment I hebben we in 2006, op 20 blijvend graslandpercelen op zandgrond, biologische, fysische en procesparameters bepaald tegelijkertijd met de N-opbrengst en de N-respons op N-bemesting. De N-respons varieerde tussen 35 en 102% van de toegediende N. Deze uiteenlopende getallen benadrukken het belang voor een betere basis voor aanbevelingen voor doelmatig gebruik van N-bemesting. De N-respons kon voorspeld worden met het totale aantal potwormen in de bodem. In 2010 werd dit experiment herhaald op drie graslanden op zand (experiment II): opnieuw werd er een sterke relatie gevonden. Deze kennis is belangrijk voor het optimaliseren van het gebruik van meststoffen en de consequenties voor het milieu.

Trefwoorden in Nederlands: grasland, bodemkwaliteit, bodemleven, stikstofopbrengst, potwormen, bemestingsadvies