Verkenning residuen van gewasbeschermingsmiddelen in (weide)mest

Martine Bruinenberg, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Verkenning residuen van gewasbeschermingsmiddelen in (weide)mest. 2023-024 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 33
Type: Rapport
Download (pdf, 1.37 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit rapport is het resultaat van een opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, naar aanleiding van een eerder opgeleverd rapport over kennislacunes omtrent de residuen van gewasbeschermingsmiddelen in mest en de effecten hiervan op mestfauna. Omdat uit dat onderzoek bleek dat er weinig bekend was over concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in weidemest, heeft het ministerie van LNV het Louis Bolk Instituut gevraagd hier een oriënterend onderzoek naar uit te voeren. In dit onderzoek zijn daarom éénmalig mestmonsters op 18 verschillende Nederlandse melkveebedrijven genomen en geanalyseerd op de concentratie aan werkzame stoffen. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek gerapporteerd. Het project is gefinancierd door het ministerie van LNV (Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit).

Trefwoorden in Nederlands: residuen, gewasbeschermingsmiddelen, insecticiden, mest, weiden, insecten